SCORAI-Israel

אודות

SCORAI Israel היא רשת של חוקרים ובעלי עניין שעוסקים בממשק שבין צריכה חומרית, שינויים טכנולוגיים ותרבותיים ורווחת האדם. מטרתנו לקדם מחקר מדעי ולהעלות על סדר היום הציבורי את המאפיינים וההשלכות של חברת הצריכה שתופסת מקום מרכזי בחיינו כיום. אנו שואפים לאפשר מקום מפגש לחוקרים, מקבלי החלטות, אנשי שטח ובעלי עניין שחפצים להבין את מה שמניע את כלכלת הצריכה בחברות עתירות ידע טכנולוגי; לנתח אלטרנטיבות למערכות כלכליות, סגנונות חיים ומוסדות חברתיים בתר-צרכניים; ולרכז ידע לטובת יוזמות ארגוני שטח (grassroots), תנועות חברתיות, ומדיניות חברתית. הנושאים הרלוונטיים ליוזמה זו כוללים, למשל: צריכה אתית, פרקטיקות של תרבות-נגד, היבטים ארגוניים ומוסדיים של תרבות הצריכה, יצרכנות (prosumption), פוליטיקה של הסביבה, צריכה מקיימת, קיימות עירונית, רכש מקומי וסחר הוגן, הגדרות איכות חיים (well being) בעידן הצריכה, מסגרות מסחר וצריכה אלטרנטיביות, מדדים של צריכה ועוד.

להצטרפות לרשימת התפוצה, נא להירשם בכתובת זולפרטים נוספים, נא שילחו אימייל לכתובת israelscorai@gmail.com

כנסים

יום עיון ראשון של SCORAI-Israel נערך באוניברסיטת בר-אילן ביום חמישי, 17.12.15. שתי הרצאות מרכזיות פתחו את יום העיון. גלית כהן מהמשרד להגנת הסביבה דיברה על מעורבות הממשלה במעגל הייצור והצריכה, פיתוח סט של מדדי איכות חיים בישראל שיתפרסם בינואר 2016 ושנוגע גם לנושאי קיימות, וכלים שהמשרד משתמש בהם כדי להביא להפחתת משאבים שמשמשים לייצור ולצריכה, בהם כלים כלכליים (למשל, רכש ציבורי ירוק ותערוף דיפרנציאלי), כלים רגולטוריים (למשל, תקינה וחוק אחריות יצרן), כלים אינפורמטיביים (למשל, תיווי ומניעת התירקקות) וכלים של כלכלה התנהגותית (למשל בנייה ירוקה). ורד בלאס מאוניברסיטת תל אביב הציגה את נקודת המבט של אקולוגיה תעשייתית בנושא יחסי הגומלין בין השלבים השונים בתהליכי ייצור וצריכה, פתרונות אינטגרטיביים למחזורי חיים ראשוניים ומשניים של מוצרים ואיזון בין הפחתת שימוש במשאבים והשפעות סביבתיות תוך שימור פעילות כלכלית. ולרי ברכיה ממכון ירושלים לחקר ישראל ודוד כץ מאוניברסיטת חיפה הגיבו להרצאות ושפכו אור על היבטים נוספים הנוגעים לקיימות סביבתית, כלכלית וחברתית. את יום העיון סיים דיון פתוח להתוויית המשך פעילות הרשת בישראל.

תכנית יום העיון מופיעה כאן:

תכנית הכנס

מרכזות הרשת

טלי כץ-גרו, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה ואורית רותם, המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר-אילן

וועדת היגוי

ולרי ברכיה, מכון ירושלים לחקר ישראל; רותם שמאי, המשרד להגנת הסביבה; גילי ברוך, מנהלת רשת כלכלה מקומית מקיימת