November 16, 2015

SCORAI Israel (Hebrew)

אודות

SCORAI Israel היא רשת של חוקרים ובעלי עניין שעוסקים בממשק שבין צריכה חומרית, שינויים טכנולוגיים ותרבותיים ורווחת האדם. מטרתנו לקדם מחקר מדעי ולהעלות על סדר היום הציבורי את המאפיינים וההשלכות של חברת הצריכה שתופסת מקום מרכזי בחיינו כיום. אנו שואפים לאפשר מקום מפגש לחוקרים, מקבלי החלטות, אנשי שטח ובעלי עניין שחפצים להבין את מה שמניע את כלכלת הצריכה בחברות עתירות ידע טכנולוגי; לנתח אלטרנטיבות למערכות כלכליות, סגנונות חיים ומוסדות חברתיים בתר-צרכניים; ולרכז ידע לטובת יוזמות ארגוני שטח (grassroots), תנועות חברתיות, ומדיניות חברתית. הנושאים הרלוונטיים ליוזמה זו כוללים, למשל: צריכה אתית, פרקטיקות של תרבות-נגד, היבטים ארגוניים ומוסדיים של תרבות הצריכה, יצרכנות (prosumption), פוליטיקה של הסביבה, צריכה מקיימת, קיימות עירונית, רכש מקומי וסחר הוגן, הגדרות איכות חיים (well being) בעידן הצריכה, מסגרות מסחר וצריכה אלטרנטיביות, מדדים של צריכה ועוד.

להצטרפות לרשימת התפוצה, נא להירשם בכתובת זולפרטים נוספים, נא שילחו אימייל לכתובת israelscorai@gmail.com

כנסים

ערב עיון ראשון של SCORAI-Israel נערך באוניברסיטת בר-אילן ביום חמישי, 17.12.15. שתי הרצאות מרכזיות ניתנו על ידי גלית כהן מהמשרד להגנת הסביבה וורד בלאס מאוניברסיטת תל-אביב. גלית כהן דנה בתפקיד הממשלה בעיצוב דפוסי ייצור וצריכה ומנתה פעולות בהם נוקט המשרד למדידת ושיפור איכות החיים של אזרחים, בין היתר באמצעות מדדים הנוגעים לייצור, צריכה והנסיון להפחתת השימוש במשאבים. ההרצאה סקרה כלים בהם משתמש המשרד להגנת הסביבה, ביניהם כלים כלכליים, כלים רגולטוריים, כלים מבוססי מידע, וכלים של כלכלה התנהגותית. ורד בלאס הציגה את נקודת המבט של אקולוגיה תעשייתית בניתוח יחסי הגומלין בין השלבים השונים במעגל הייצור והצריכה, פתרונות אינטגרטיביים למחזורי חיים ראשוניים ומשניים של מוצרים, והאיזון בין הצורך להפחית שימוש במשאבים ובהשפעות סביבתיות מצד אחד ושימור פעילות כלכלית מצד שני. ולרי ברכיה ממכון ירושלים לחקר ישראל ודוד כץ מאוניברסיטת חיפה הגיבו על ההרצאות והוסיפו תבנות לגבי קיימות חברתית, כלכלית וסביבתית. את הערב חתם דיון פתוח על פעילויות עתידיות של הרשת.

את תכנית ערב העיון ניתן לראות כאן:

תכנית הכנס

מרכזות הרשת

טלי כץ-גרו, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה ואורית רותם, המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר-אילן

וועדת היגוי

ולרי ברכיה, מכון ירושלים לחקר ישראל; רותם שמאי, המשרד להגנת הסביבה; גילי ברוך, מנהלת רשת כלכלה מקומית מקיימת